Словник офшора

Для гостей сайту і наших клієнтів пропонується невеликий словник термінів офшорної тематики.

У словнику міститься близько 85 термінів, які стосуються питань заснування і функціонування офшорних компаній.

Словник відкритий для внесення нових термінів, які можуть з’явитися в обігу.

один з офісів компанії, розташований, як правило, не в країні перебування штаб-квартири компанії, або материнської компанії, або країни діяльності. В адміністративному офісі може відбуватися робота з координації міжнародної або регіональної діяльності, маркетингу, аналітики, фінансів. Багато провідних країн світової економіки, таких як Великобританія, Швейцарія, Сінгапур, Гонконг та інші, прийняли спеціальний податковий режим для залучення і функціонування адміністративних офісів багатьох світових компаній.
Ануїтент (Одержує щорічну ренту) – одержувач ануїтету, інакше – річних платежів на підставі договору про ануїтет. Рентні платежі здійснюються в рахунок амортизації або погашення боргу.
серія однакових платежів, що періодично виплачуються позичальником на користь кредитора для погашення отриманої від нього позики, включаючи відсотки.

У страховій справі ануїтет означає щорічні виплати по страхуванню ренти чи пенсій

знак, що забезпечує юридичну силу документа при поданні останнього у відповідні установи за кордоном. Апостиль визнається на території країн-учасниць Гаазької конвенції 1961 року без будь-якого подальшого посвідчення.
Відомості, що захищаються банками та іншими кредитними організаціями, про вклади і рахунки своїх клієнтів і кореспондентів, банківські операції по рахунках і угодах в інтересах клієнта, а також відомості клієнтів, розголошення яких може порушити право останніх на недоторканність приватного життя.

В даний час визначені випадки, коли відомості, що містять банківську таємницю, можуть бути розкриті, наприклад, у справах про шахрайство, відмивання грошей, торгівлю наркотиками, тероризм. Міждержавні податкові угоди, як правило, містять умови щодо обміну інформацією. Ця обставина може дозволити податковим органам однієї країни угоди отримати інформацію про банківські рахунки її резидентів в іншій країні угоди.

Таким чином, сучасний стан банківської таємниці характеризується її вразливістю.

електронний програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення операцій видачі (прийому) готівкових коштів без участі уповноваженого працівника кредитної організації, в тому числі з використанням платіжних карт, і передачі розпоряджень кредитної організації про перерахування грошових коштів з банківського рахунку (рахунки вкладу) клієнта, а також для складання документів, що підтверджують відповідні операції.
Інвестиційна компанія, акціонерне товариство, яке створюється для управління диверсифікованим портфелем цінних паперів з метою забезпечення приросту капіталу або отримання доходу за цінними паперами при розумній мірі інвестиційного ризику. Прибуток фонду утворюється за рахунок різниці цін акцій та інших цінних паперів, що купуються і продаються. Взаємні фонди часто засновуються в юрисдикції з низьким оподаткуванням.
(Бенефіціар, бенефіціарій) це реальний власник компанії, який одержує будь-яку певну вигоду, фізична особа, яка безпосередньо або через участь в інших організаціях користується правами власника і є власником компанії, хоча при цьому юридично право власності може належати іншій особі. Як правило, ця ж особа є розпорядником по рахунку компанії в банку. Бенефіціар розкривається тільки банку та зареєстрованому агенту компанії.
Як правило, невелике фіксоване мито за продовження реєстрації, яку офшорна компанія платить щорічно владі юрисдикції та зареєстрованому агенту.
The Financial Action Task Force, FATF – міжурядова організація, до завдань якої входить розробка міжнародних стандартів з протидії легалізації злочинних доходів. Крім того, ФАТФ займається оцінкою законодавства та національних стандартів у цій галузі та їх відповідності прийнятим міжнародним нормам.
частина прибутку акціонерного товариства або іншого господарюючого суб’єкта після сплати податків, що розподіляється між акціонерами, учасниками відповідно до кількості і виду акцій, часток, що знаходяться в їхньому володінні.
(піклувальник)

Юридична або фізична особа, яка керує майном, переданим йому відповідно до договору про довірче управління (трастовий договір). Довірчий власник лише здійснює право власності на дане майно і діє на користь бенефіціарія. Він не має права користуватися майном, переданим йому в управління, у власних інтересах.

Доміциліант – особа, яка постійно проживає у певній юрисдикції, інакше – резидент.
юридична адреса; країна постійного місцезнаходження (головного офісу) акціонерного товариства. Для фізичної особи – місце постійного проживання, а також місце, куди він чи вона має намір повернутися; в окремих випадках країна походження.
компанія, яка перебуває під контролем іншої компанії, званої материнською.
(“забезпечення належної сумлінності”) всебічна перевірка компанії для прийняття рішення про доцільність її придбання цілком (або частини активу), а також інвестування в даний бізнес.

Включає в себе оцінку реальної вартості активу, аудиторську перевірку системи бухгалтерського та податкового обліку, повну юридичну експертизу корпоративних документів та укладених договорів.

іменний платіжно-розрахунковий документ у вигляді пластикової картки, що видається банком своїм вкладникам для безготівкової оплати ними товарів і послуг, в момент якої грошові кошти негайно знімаються з рахунку власника картки. На відміну від кредитних карт, баланс на дебетових картах завжди повинен бути позитивним.

Основне чинне корпоративне законодавство, прийняте країною з пільговим оподаткуванням. Воно передбачає порядок оформлення, реєстрації та діяльності компаній міжнародного бізнесу. Звичайно існує в карибських податкових гаванях і діє в системі англійського загального права.

– Фізична або юридична особа, яка має спеціальну ліцензію. У функції реєстраційного агента входить надання реєстраційної адреси компаніям, отримання повідомлень, всіх юридичних і податкових документів та/або повідомлень, адресованих компанії. У багатьох юрисдикціях наявність реєстраційного агента є обов’язковою умовою існування компанії. Діяльність реєстраційних агентів і їх взаємини з компанією регулюються законом про компанії та корпоративними статутними документами.
Зазвичай надана реєстраційним агентом офіційна адреса компанії, куди надходить кореспонденція ділового та юридичного характеру. Зареєстрований офіс не повинен бути місцем ведення діяльності компанії.
комплекс організаційних, юридичних, інформаційних заходів, спрямованих на створення умов, за яких активи стають недосяжними для зовнішніх посягань третіх осіб, будь то держава, кредитори, небажані родичі або інші претенденти.
переміщення постійної юридичної адреси (доміцилія) компанії з однієї юрисдикції в іншу при збереженні юридичної ідентичності. У деяких офшорних зонах законодавство дозволяє корпораціям, раніше зареєстрованим в іншій юрисдикції, змінювати доміцилій.
акція, яка вказує ім’я власника. Ця особа вважається акціонером товариства і користується усіма його правами. Іменні акції реєструються в спеціальній книзі товариства.
Компанія міжнародного бізнесу (IBC) повністю звільнена від сплати податків в країні реєстрації. У даній компанії відсутні вимоги про місце проведення загальних зборів акціонерів. У деяких юрисдикціях дозволений випуск акцій на пред’явника. Компанія може мати необмежену кількість рахунків у фінансових інститутах. Конфіденційність такої компанії вельми висока.
Компанія з обмеженою відповідальністю (LLC) – форма підприємства характерна для США, яка являє собою гібрид партнерства і корпорації. Учасники (Members) такої компанії несуть обмежену відповідальність за зобов’язаннями компанії, подібно засновникам корпорації. Однак дохід компанії розподіляється між учасниками (фізичними або юридичними особами), як у партнерстві, і вони ж, а не компанія, сплачують податок на прибуток (доходи), тобто включають цей дохід в свою базу оподаткування. Такі компанії можуть управлятися учасниками (Member Managed LLC), або менеджерами (Manager Managed LLC).
Дочірня структура материнської компанії, створена для регулювання фінансових потоків і страхування (перестрахування) всіх або частини ризиків своїх засновників.
– Компания, в которой ответственность акционеров ограничена величиной уплаченной ими за акции.
– Пластиковая карта, при открытии которой ее держатель получает возможность кредитования банком-эмиттентом. Т.е. он может делать покупки в кредит, обладая нулевым или минусовым балансом.
– первый конституционный документ компании, который должен быть представлен в Реестр компаний вместе с уставом компании, который содержит название компании, адрес регистрации, цели и полномочия, разрешенный акционерный капитал и формулировку ограниченной ответственности.
– международный банковский и финансовый центр, обеспечивающий конфиденциальность и налоговые льготы.
– компания, которая в юрисдикции её регистрации рассматривается как нерезидентная в целях налогообложения или валютного контроля.
– компания, сформированная в целях хранения ценных бумаг и других активов на своё имя или оказания услуг номинальных директоров и/или офицеров от имени клиентов своего контролирующего банка или трастовой компании.
– физическое или юридическое лицо, действующее как формальный директор компании. Номинального директора могут использовать для подписания документов (контрактов, ссуд, и т.д.) от имени компании, но действительные права администрирования и управления компанией принадлежат бенефициарию или ее агенту.

– наиболее распространенная форма акций. Каждая обыкновенная акция даёт её владельцу одинаковый объём прав, чаще всего право на один голос на собрании и на получение дивиденда. Размер дивиденда колеблется в зависимости от объёма прибыли компании. Держателями обыкновенных акций являются владельцы компании.
– оншор определяется как страна, в которой частное лицо, компания или любое другое юридическое лицо являются резидентами в целях налогообложения.
– компания, освобожденная от налогов или от соблюдений определенных положений той страны, в которой она учреждена.
– Отмывание денег происходит, когда правонарушители стремятся легализовать денежные средства, полученные незаконным путем, направляя их через цепь банков и предпринимателей, тем самым маскируя незаконное происхождение денег.
– международный термин, означающий не только вне страны (юрисдикции), но и вне налоговой досягаемости страны Вашего места жительства или гражданства; синонимы – иностранный, межнациональный, глобальный, международный, транснациональный и многонациональный.
– иностранная компания, покупающая товары у экспортера в одной или более других зарубежных странах и продающая те же самые товары импортерам в других зарубежных странах. Оффшорная торговая компания обрабатывает документы и осуществляет все административные и ежедневные финансовые операции. Товары отправляются от продавца в одной стране покупателю в другой стране, минуя место расположения оффшорной торговой компании.
– иностранная компания, обычно в налоговой гавани, которая оказывает такие финансовые услуги, как подготовка иностранных ссуд на рынках Евровалюты и выпуск займа для свободного обращения или другие формы задолженности за границей в долларах Соединенных Штатов или других твердых валютах. Как правило, оффшорная финансовая компания создается для того, чтобы выполнять финансовые требования её материнской или дочерних компаний, но иногда используется для выполнения финансовых нужд дистрибьюторов материнской компании или иностранных агентов.
– иностранная компания, контролирующая одну или более дочерних компаний. Оффшорная холдинговая компания управляет или обслуживает её дочерние компании, обычно расположенные вне страны учреждения материнской компании.
– Страны и юрисдикции, как правило, маленькие острова с небольшими источниками доходов, специализирующиеся на предоставлении финансовых услуг. Эти центры специализируются на предоставлении нерезидентам более благоприятных налоговых условий, чем действующие в их стране по отношению к международной торговой деятельности и/или инвестициям через эту страну. Другие выгодные особенности оффшорных центров включают банковскую тайну, конфиденциальность, различные типы дополнительных услуг и другие благоприятные аспекты юридической сферы деятельности.
– взаимный фонд, предлагающий свои акции лицам, находящимся вне страны его регистрации.
— единая система прецедентов, общая для всей Великобритании, одна из составных частей англо-саксонской правовой системы. Сложилось в XIII-XIV веках на основе местных обычаев и практики королевских судов.
– Юрисдикция,  в которой осуществляются большинство или все указанные услуги: низкие налоги или их отсутствие, эффективное финансовое регулирование, наличие банковской тайны и конфиденциальность.
(Organization for Economic Co-operation and Development — OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В настоящее время состоит из 29 членов, расположенных в Западной Европе и Северной Америке, а также Японии, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Мексики, Чехии, Венгрии, Польши и Южной Кореи.
Официальная цель организации – «помощь странам участникам в укреплении экономического роста, занятости и улучшения качества жизни через координационную политику. А также – «укреплять здоровое и гармоничное развитие мировой экономики, помогать развивающимся и,в особенности, беднейшим странам».
– Физическое лицо, которое основывает траст путем внесения собственности, которая управляется и подлежит распоряжению попечителем траста к выгоде бенефициара.
– форма LLC, благоприятная и используемая для профессиональных ассоциаций, таких как бухгалтера и юристы.
– подписанное письменное поручение, в соответствии с которым одна сторона (векселедатель или трассант) инструктирует другую сторону (плательщик или трассат) платить указанную сумму третьему лицу (получатель платежа или векселедержатель) по предъявлении или в установленный срок.
– банк, финансовое учреждение или иная организация, принимающая на хранение финансовые активы или другие ценности и несущая ответственность за их сохранность перед другими лицами или учреждениями.
(также устав компании) – устав акционерного общества / компании (в определенной юрисдикции).
– Юридическое понятие, используется для обложения налогом коммерческой деятельности, осуществляемой на территории страны компанией или юридическим лицом или резидентом другой юрисдикции. Выражение широко используется в соглашениях о двойном налогообложении и определено в соглашении модели O.E.C.D., хотя практически нет никакого совместного определения, принятого соглашениями о двойном налогообложении или юрисдикциями, которые признают понятие согласно их общим налоговым законам.
– человек, назначенный учредителем траста, чтобы наблюдать за трастом от имени бенефициариев. Во многих юрисдикциях местные трастовые законы определяют понятие протектора траста. Протектор имеет право вето над попечителем относительно дискреционных вопросов, но не имеет права голоса относительно вопросов, точно установленных трастовым соглашением. Трастовые решения принимает попечитель. Протектор вправе устранять и назначать попечителей. Степень полномочий протектора в каждом отдельном случае определяется учредителем.
– Краткое резюме слушаний встречи/собрания/комитета.
– предварительно учрежденная компания с определенным капиталом и оплаченной регистрационной стоимостью и находящаяся в пассивном состоянии. Ежегодная регистрация, капитал и гербовый сбор оплачены. В момент продажи и активации компании передаются акции, выпущенные на предъявителя / выпускаются акции в пользу новых акционеров и меняются директора и должностные лица.
– регистр компаний, правительственный орган, контролирующий формирование и возобновление компаний, учрежденных согласно акту компании.
– компания, которая рассматривается в стране регистрации или в стране ведения коммерческой деятельности как резидентная в целях налогообложения или валютного контроля.
– Все средства, полученные за право использования нематериальных активов, таких как патенты, авторские права, засекреченные технологии и формулы, а также средства, полученные за право эксплуатации залежей минерального сырья, нефти и газа.
(Акции на предъявителя) – свидетельство на акцию, заполненное на имя “предъявителя”: на неконкретное физическое или юридическое лицо. Имя владельца не регистрируется в книгах компании. Акции на предъявителя предоставляют права собственности любому лицу, физически владеющему свидетельствами. Акция на предъявителя может быть передана в полной тайне.
– официальное удостоверение властей страны регистрации, которым постановлено, что компания действительно существует и находится в согласии с требованиями местных законов (своевременная оплата ежегодных сборов и местных налогов; подача годовых отчетов компании и деклараций, если требуется).
– официальное удостоверение, выпущенное зарегистрированным агентом или властями страны регистрации, заявляющее, что названные люди – фактические директора компании.
– свидетельство учреждения юридического лица. Оно содержит основную информацию о компании, включая название, дату и место регистрации, регистрационный номер в реестре и др.
– определенные территории страны со специальным таможенным режимом. Свободный порт – это порт,  в котором отсутствуют таможенные пошлины на импорт. В свободных зонах или свободных портах разрешается обработка экспортных операций, погрузочно-разгрузочные операции, складирование, т.к. нет требования оплачивать и затем возвращать таможенные пошлины. Зачастую свободные зоны расположены в юрисдикциях с высоким налогообложением и, тем самым, служат налоговым стимулом, они также могут находиться и в налоговых убежищах, например, свободный порт на Багамах.
(Учредитель траста или Доверитель) – лицо, фактически создающее траст, передавая имущество в руководство и управление доверительному собственнику, но от которого всю прибыль и выгоду получает бенефициарий.
– тип делового партнерства с объединенным управлением и разделением риска и прибыли между двумя или более предприятиями, находящимися в разных странах. Капитал партнерства характеризуется как совместное предприятие.
(Договор о двойном налогообложении) – Соглашение между двумя странами,  которое предусматривает освобождение от двойного налогообложения одних и тех же операций; в противном случае налог взимался бы в обеих странах.
– компания, которая не является в настоящее время коммерческой. Компания зарегистрирована, имеет название, директоров, устав и так далее, но не ведет коммерческой деятельности.
– наименование/сокращение из букв после названия компании, чтобы обозначить ограниченную ответственность, например: Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme (Франция), Société par actions (Франция), Sociedad Anonima, Sociedade Anonima, Stiftung (Лихтенштейн), Limitada, Aktiengesellschaft (Германия), Naamloze Vennootschap (Нидерланды), Aktieselskab (Дания), Sociedad Berhad Anonima (Западное Самоа), Berhad (Лабуан), Sociedad Anónima de Inversión (Уругвай), AG (Германия), ApS, A/S (Дания), BV (Нидерланды), Corp., Est. (Лихтенштейн), GmbH (Германия), Inc, KFT (Венгрия), LDA, LLC, Ltd., PLC (Великобритания), RT (Венгрия), S.A., S.A.R.L. (Франция), S.A.F.I. (Уругвай).
– Сертификат о инкорпорации делаварской компании с ограниченной ответственностью.
– Свидетельство нахождения лица в должности директора или секретаря компании, а также свидетельство того, что конкретное лицо действительно является акционером компании; свидетельство может содержать в себе одновременно информацию о директорах, акционерах, секретарях компании, а также о зарегистрированном адресе компании.
– Законодательный акт, принятый в 1576г. королевой Елизаветой I. Согласно статуту считается незаконным перемещение собственности в траст, если данное перемещение имело целью скрыть ее от кредиторов или обмануть их, включая возможных будущих кредиторов. Некоторые оффшорные финансовые центры (например, Невис) объявили статут Елизаветы недействительным в своем законодательстве о трастах.
– товарищество часто предлагает привлекательные возможности в целях оптимизации налогов. В определенных юрисдикциях товарищество может иметь корпоративные признаки и напоминать компанию. Однако, даже там, где товарищество не имеет корпоративных признаков, требования, касающиеся формирования и регистрации национальности и/или резидентства партнеров, ограниченной ответственности, ограничения деятельности должны быть рассмотрены в контексте общего закона относительно местных товариществ.
– юридическое лицо, созданное для защиты и хранения активов в пользу третьего лица, бенефициария. Контракт, затрагивающий три стороны, учредителя, доверительного собственника (попечителя) и бенефициария. Протектор траста является дополнительным, но также рекомендуемым. Учредитель траста передает имущество попечителю в пользу бенефициариев.
(декларация об учреждении траста) – документ, который учреждает траст и устанавливает условия того, как попечители должны управлять трастом, и как они должны распространять трастовые активы среди бенефициариев.
– удерживаемый у источника налог с дохода компаний, выплачивающих проценты, дивиденды или роялти, но который при определенных обстоятельствах может быть возвращен получателем или быть уменьшен согласно договорам об избежании двойного налогообложения.
– Положения, устанавливающие права и обязанности членов компании между собой. Статьи описывают внутренние вопросы, такие как общие собрания, назначение директоров, выпуск и передача акций, дивиденды, счета и аудит.
– Спекулятивные фонды, управляющие инвестициями для частных инвесторов (в США такие фонды являются нерегулируемыми, если число инвесторов не превышает ста).
– Компания, деятельность которой ограничена владением и управлением инвестициями или собственностью. При этом компания не ведет обычной коммерческой и торговой деятельности. Требования к статусу холдинговой компании отличаются в зависимости от страны (например, в Лихтенштейне, Люксембурге, Науру и Нидерландах).
– швейцарская, немецкая и австрийская форма компании с ограниченной ответственностью.
– компания с ограниченной ответственностью, учрежденная согласно закону Франции. Требуется как минимум семь акционеров. В испаноязычных странах используется название Sociedad Anonima. Важной особенностью обоих типов является то, что ответственность акционера ограничивается размером вклада.
– Межправительственная организация, основанная 14 апреля 1999г. в Вашингтоне. Включает в себя представителей стран членов G-7, а также Австралии, Сингапура, Гонконга, Нидерландов и ряда международных финансовых организаций – регуляторов. Играет роль наблюдения и реагирования на возможные кризисные точки международной финансовой системы, могущие привести к мировому финансовому кризису. Разрабатывает политику предотвращения таких ситуаций и управления ими.
— зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
– Юридическое лицо, в котором совмещены признаки траста и компании международного бизнеса (IBC). Сходство с трастом выражается в сохранении активов, внесенных  основателем и третьими лицами к выгоде и распределению среди бенефициаров.
Также как и компания международного бизнеса, частный фонд является признанным юридическим лицом и обладает безналоговым статусом. Является эффективным средством в защите активов.
22ce*comСловник офшора