Terminai

Administracinis biuras – administracinis biuras dažnai įsteigiamas kitoje šalyje, ne ten kur vykdoma kompanijos veikla, yra pagrindinis biuras arba motininė bendrovė. Administracinis biuras užsiima tarptautinės arba regioninės veiklos koordinavimu, teikia specifines paslaugas (pavyzdžiui, analizuoja valdymą, teikia finansines ir kitokias panašias paslaugas), arba atlieka tam tikrą funkciją (pavyzdžiui, užsiima rinkodara). Daugumoje šalių su dideliu apmokestinimu (pavyzdžiui, Didžioji Britanija, Prancūzija, Belgija ir Danija) taikomas specialus mokesčių režimas, kad pritrauktų tarptautinių bendrovių administracinius biurus.

Anuitetas – skolos atidavimo būdas, pagal kurį nustatytu laikotarpiu atiduodama skola, kreditas ir palūkanos. Šis terminas taip pat reiškia susitarimą arba sutartį su draudimo kompanija, pagal kurią fizinis asmuo įgyja teisę reguliariai gauti pinigų sumas nuo tam tikro nustatyto laiko, pavyzdžiui, išėjęs į pensiją.

Anuiteto gavėjas (gaunantis kasmetinę rentą) – asmuo, gaunantis mokesčius dėl amortizacijos arba už skolą pagal sutarties dėl anuiteto sąlygas.

Apostilė – konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas visuomeninio dokumento autentiškumas, ji rašoma vadovaujantis 1961 m. Hagos konvencijos nustatytais standartais. Dokumentai, parašyti susitarimą pasirašiusioje šalyje, kurie buvo patvirtinti apostile, pripažįstami kitose susitarimo dalyvių šalyse papildomai nenustatant jų tikrumo.

Autorinis honoraras – visos lėšos, gautos už teisę naudotis nematerialiais aktyvais, t. y. patentais, autorinėmis teisėmis, slaptomis technologijomis ir formulėmis, taip pat lėšos, gautos už teisę eksploatuoti mineralines žaliavas, naftą ir dujas.

Banko paslaptis – daugumoje šalių viena iš banko ir kliento tarpusavio santykių sąlyga yra ta, kad bankas saugo paslaptis apie kliento operacijas. Banko darbuotojai dažniausiai pasirašo paslapties saugojimo deklaraciją. Banko sąskaitų numerių naudojimo tikslas – sumažinti skaičių žmonių, galinčių identifikuoti klientą. Tam tikrose šalyse (pavyzdžiui, Šveicarijoje ir Kaimanų salose) specialiais įstatymais numatoma baudžiamoji atsakomybė už banko paslapties atskleidimą. Tačiau visose šalyse (taip pat ir Šveicarijoje) numatyti atvejai, kai banko paslaptis neapsaugo, pavyzdžiui, sukčiavimo ir pinigų plovimo atvejais bei atvejais, susijusiais su narkotikais. Daugumoje mokesčių susitarimų dėl keitimosi informacija numatytos sąlygos, kai vienos susitarimo šalies mokesčių organai gali gauti informaciją apie nuolatinių gyventojų bankų sąskaitas kitoje susitarimo šalyje.

Bendra įmonė – dalykinės partnerystės bendrovės tipas su apjungtu valdymu ir atsakomybės bei pelno tarp dviejų arba daugiau įmonių, esančių skirtingose šalyse, pasidalijimu. Partnerystės bendrovės kapitalas apibūdinamas kaip bendra įmonė.

Bendrovės – bendrovė dažnai suteikia patrauklių galimybių optimizuojant mokesčius. Tam tikrose šalyse bendrovė gali turėti korporacijos požymių ir būti panaši į bendrovę. Tačiau, netgi tada, kai bendrovė neturi korporacijos požymių, į partnerių, ribotos atsakomybės, veiklos ribojimo formavimo ir registravimo reikalavimus turi būti atsižvelgiama bendrų vietos bendrovių įstatymų kontekste.

Bendrovės buvimo vietos pasikeitimas – procesas, kuriam vykstant, bendrovė pakeičia nuolatinį juridinį adresą iš vienos šalies į kitą, pakeisdama šalį, pagal kurios įstatymus ji įregistruota arba sutvarkyti dokumentai, išsaugant juridinį identitetą. Kai kurios ofšorinės jurisdikcijos leidžia bendrovėms, įregistruotoms kitoje šalyje, pakeisti buvimo vietos adresą.

Bendrovės įstatai – teiginiai, nustatantys bendrovės narių tarpusavio teises ir pareigas. Straipsniuose apibrėžiami vidaus klausimai, t. y. bendri susirinkimai, direktorių skyrimas, akcijų išleidimas ir perdavimas, dividendai, sąskaitos ir auditas.

Bendrovės Įstatymai arba Nuostatai – šalies priimti įstatymai dėl lengvatinio tarptautinio verslo bendrovių dokumentų tvarkymo, registravimo ir veiklos apmokestinimo. Būdingas Karibų mokesčių slėptuvėms.

Bendrovės memorandumas (Įstatai) – pirmas bendrovės konstitucinis dokumentas, kuris turi būti pateiktas Bendrovių registrui kartu su bendrovės įstatais, kuriuose nurodomas bendrovės pavadinimas, registracijos adresas, tikslai ir įgaliojimai, leistas akcinis kapitalas ir suformuluota ribota atsakomybė.

Bendrovės registravimo liudijimas – juridinio asmens įsteigimo liudijimas. Jame nurodoma pagrindinė informacija apie bendrovę, tame tarpe pavadinimas, registravimo data ir vieta, registracijos numeris registre ir kt.

Buvimo vieta – nuolatinė fizinio asmens gyvenamoji vieta, arba vieta, į kurią jis planuoja sugrįžti, arba tam tikrais atvejais, šalis, kurioje asmuo gimė. Kitose šalyse – vieta, kurioje fizinis asmuo gyveną ilgą laiką arba bendrovės registracijos vieta.

Dividendas – bendrovės pelno dalis, atskaičius mokesčius, išmokama akcininkams ir dažniausiai išreikšta suma už akciją.

Due diligence (“tinkamas pareigos įvykdymas”) – bendrovės arba organizacijos tyrimas ir analizavimas, atliekami ruošiantis pasirašyti verslo sutartį (jų tarpe verslo struktūros analizė, finansinės būklės ekspertizė, verslo savininkų, direktorių patikimumas, numatomas potencialas, į verslą įtrauktos bendrovės rizikos įvertinimas, bendrovės verslo planas ir t.t.).

Dukterinė bendrovė – bendrovė, kurią kontroliuoja kita bendrovė per akcinę nuosavybę.

Formali bendrovė – bendrovė, suformuota laikyti vertybiniams popieriams ir kitiems aktyvams savo vardu arba teikti paslaugas formaliems direktoriams jų kontroliuojamo banko klientų vardu arba trasto bendrovės vardu.

Formalus direktorius – fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis kaip formalus bendrovės direktorius. Formalus direktorius gali pasirašyti dokumentus (sutartis, paskolas ir t.t.) bendrovės vardu, tačiau tikros bendrovės administravimo ir valdymo teisės priklauso beneficiarijui arba jos agentui.

Globėjas – bankas, finansinė įstaiga arba kita organizacija, sauganti finansinius aktyvus arba kitas vertybes ir atsakanti už jų saugumą kitų asmenų arba įstaigų atžvilgiu.

GmbH – ribotos atsakomybės bendrovė Šveicarijoje, Vokietijoje ir Austrijoje.

Holdingo kompanija – kompanija, kurios veikla apsiriboja investicijų arba nuosavybės valdymu. Kompanija nevykdo įprastos komercinės ir prekybinės veiklos. Holdingo kompanijos statuso reikalavimai skiriasi priklausomai nuo šalies (pavyzdžiui, Lichtenšteine, Liuksemburge, Nauru ir Nyderlanduose).

Įgaliojimas – dokumentas, kuriuo vienas asmuo įgaliojamas veikti kito asmens vardu.

Įgaliotasis savininkas (globėjas) – asmuo, valdantis nuosavybę, perduotą pagal trastą. Globėjas tampa juridiniu nuosavybės valdytoju ir turi veikti pagal trasto susitarimą ir beneficiarijų naudai.

Įregistruotas agentas – fizinis arba juridinis asmuo, nurodytas bendrovės registravimo liudijime, kuris atstovauja bendrovę šalyje, kurioje pastaroji įregistruota. Įregistruotas agentas dažniausiai pateikia įregistruotą adresą, pasirūpina ryšiais su vietos valdžia ir gauna visus juridinius ir mokesčių dokumentus ir/arba bendrovei adresuotus pranešimus.

Įregistruotas biuras – oficialus bendrovės adresas, kuriuo valdžia, teismai ir ieškovai siunčia pranešimus, laiškus ir priminimus. Šis adresas turi būti realiai esantis, kad bendrovei būtų atsiųsti dokumentai; dažniausiai pateikia įregistruotas agentas.

Įsakytinis vekselis – raštiškas pasirašytas pavedimas, pagal kurį viena šalis (vekselio davėjas) instruktuoja kitą šalį (mokėtoją) mokėti nurodytą sumą trečiajam asmeniui (mokesčio gavėjui arba vekselio turėtojui) pagal pareiškimą arba nustatytu laiku.

Įsteigtoji bendrovė – anksčiau įsteigta bendrovė, turinti tam tikrą kapitalą ir sumokėjusi už registraciją ir šiuo metu nevykdanti veiklos. Apmokėti kiekvienų metų kapitalas, žyminis mokestis ir įregistravimas. Parduodant ir suaktyvinant bendrovę, perduodamos išleistos pareikštinės akcijos / išleidžiamos akcijos naujų akcininkų naudai ir pasikeičia direktoriai ir pareigūnai.

Išskaičiuojami mokesčiai – iš bendrovių, mokančių palūkanas, dividendus arba autorinį honorarą, pelno išskaičiuojami mokesčiai, kuriuos, esant tam tikroms aplinkybėms, gali grąžinti gavėjas arba kurie gali būti sumažinti pagal susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo.

Laisva nuo mokesčių bendrovė – bendrovė, atleista nuo mokesčių arba nuo tam tikrų nuostatų šalies, kurioje yra įsteigta.

Laisvos zonos – tam tikros šalies zonos, kuriose taikomas specialus muitinės režimas. Laisva zona – tai zona, kurioje nereikia mokėti importuojamų prekių muito mokesčių. Laisvose zonose leidžiama atlikti eksporto operacijas, iškrovimo pakrovimo operacijas, sandėliavimą, nes nereikalaujama apmokėti muito mokesčių, kurie paskui grąžinami. Dažniausiai laisvosios zonos yra valstybėse, kuriose dideli mokesčiai. Tuo pačiu veikia kaip mokesčių stimulas, gali būti ir mokesčių slėptuvės, pavyzdžiui, laisva zona Bahamuose.

Liudijimas apie būklę – oficialus registravimo šalies liudijimas apie tai, kad bendrovė iš tiesų egzistuoja ir veikia pagal vietos įstatymų reikalavimus (laiku moka kasmetines rinkliavas ir vietos mokesčius; jeigu reikia, teikia metines bendrovės ataskaitas ir deklaracijas).

Liudijimas apie pareigas – oficialus pažymėjimas, išleistas įregistruoto agento arba įregistravimo šalies valdžios, liudijantis, kad minėtas asmuo – faktinis bendrovės direktorius.

Metinė rinkliava – palyginti nedidelis fiksuotas mokestis už pratęsimą, kurį tipiška lengvatinio apmokestinimo (ofšorinė) bendrovė kiekvienais metais moka registravimo šalies valdžiai ir Registravimo agentūrai.

Mieganti bendrovė – bendrovė, kuri šiuo metu yra nekomercinė. Bendrovė yra įregistruota, turi pavadinimą, direktorius, įstatus ir t.t, tačiau nevykdo komercinės veiklos.

Mokesčių slėptuvė – tarptautinis bankų ir finansų centras, kuris užtikrina konfidencialumą ir mokesčių nuolaidas.

Naudos gavėjas (beneficiarijus) – fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę gauti naudos iš trasto arba tarptautinio verslo bendrovės sąlygomis, nustatytomis trasto steigėjo įgaliojime.

Nevietinė (nerezidentinė) bendrovė – bendrovė, į kurią registravimosi šalyje žiūrima kaip į ne tos šalies bendrovę.

Nuolatinė atstovybė – teisinis terminas, naudojamas apmokestinant komercinę veiklą, kurią šalies teritorijoje vykdo bendrovė arba juridinis asmuo, arba kitos šalies gyventojas. Išsireiškimas plačiai vartojamas susitarimuose dėl dvigubo apmokestinimo ir apibrėžtas O.E.C.D. modelio susitarime.

Nuolatinis gyventojas – asmuo, nuolat gyvenantis tam tikroje šalyje.
Nuostatos arba Įstatai (taip pat bendrovės įstatai) – akcinės bendrovės/kompanijos įstatai (pagal nustatytą jurisdikciją).
Оfšoras – tarptautinis terminas, vartojamas dideliems pasauliniams centrams, taip pat kai kurioms bankinių operacijų rūšims apibūdinti; sinonimai – užsienietiškas, tarpnacionalinis, globalus, tarptautinis, daugianacionalinis.

Оfšorinė finansinė bendrovė – užsienio bendrovė, dažniausiai mokesčių slėptuvėje, kuri teikia šias finansines paslaugas: euro paplitimo rinkose ruošia užsienio sutartis ir duoda paskolas laisvai apyvartai arba teikia kitas paskolų paslaugas užsienyje, JAV doleriais arba kita tvirta valiuta. Dažniausiai ofšorinė finansinė bendrovė steigiama, kad įvykdytų jos motininės arba dukterinės bendrovės finansinius reikalavimus, tačiau kartais naudojama patenkinti finansinius motininės bendrovės platintojų poreikius.

Оfšorinė holdingo kompanija – užsienio bendrovė, kontroliuojanti vieną arba daugiau dukterinių bendrovių. Ofšorinė holdingo kompanija valdo arba aptarnauja savo dukterines bendroves, dažniausiai esančias už šalies, kurioje yra motininė bendrovė, ribų.

Оfšorinė prekybos bendrovė – užsienio bendrovė, perkanti prekes iš vienos arba daugiau užsienio šalių eksportuotojų ir parduodanti tas pačias prekes kitų užsienio šalių importuotojams. Ofšorinė prekybos bendrovė tvarko dokumentus ir vykdo visas administracines ir kasdienines finansines operacijas. Prekės iš vienoje šalyje esančio pardavėjo siunčiamos kitoje šalyje esančiam pirkėjui, aplenkiant ofšorinės prekybos bendrovės buvimo vietą.

Оfšoriniai centrai – šalys ir jurisdikcija, kaip taisyklė, nedidelės salos su mažais pajamų šaltiniais, kurios specializuojasi teikdamos finansines paslaugas. Šie centrai specializuojasi sudarydami nenuolatiniams gyventojams palankesnes mokesčių sąlygas, negu kad yra jų šalyje, tarptautinei prekybai ir/arba investicijoms šioje šalyje. Kitos naudingos ofšorinių centrų ypatybės yra banko paslaptis, konfidencialumas, įvairių tipų papildomos paslaugos ir kiti palankūs teisinės veiklos aspektai.

Оfšorinis fondas – rizikos draudimo fondas, siūlantis savo akcijas asmenims, esantiems ne registracijos šalyje.

Оfšoro šalis – tai šalis, kurioje privatus asmuo, bendrovė arba bet koks kitas juridinis asmuo yra nuolatinis gyventojas (rezidentas), turintis tikslų, susijusių su apmokestinimu.

Paprastosios akcijos – labiausiai paplitusi akcijų forma. Kiekviena paprastoji akcija suteikia jos turėtojui vienodos apimties teises, dažniausiai vieno balso teisę susirinkime ir teisę gauti dividendus. Dividendų dydis svyruoja priklausomai nuo bendrovės pelno dydžio. Paprastųjų akcijų turi bendrovių valdytojai.

Pareikštinės akcijos liudijimas – akcijos liudijimas, užpildytas „pareiškėjo“ – nekonkretaus fizinio arba juridinio asmens – vardu. Savininko vardas bendrovės knygose neregistruojamas. Pareikštinė akcija suteikia teisę į nuosavybę bet kuriam asmeniui, fiziškai turinčiam liudijimą. Pareikštinė akcija gali būti perduota išlaikant paslaptį.

Pinigų plovimas – pinigų plovimas vyksta, kai teisės pažeidėjai neteisėtu būdu siekia legalizuoti pinigines lėšas, gautas neteisėtu būdu, nukreipdami per bankus arba verslininkus, maskuodami neteisėtą pinigų kilmę.

Priesaga – pavadinimas/raidžių sutrumpinimas, einantis po bendrovės pavadinimo, pažymintis, kad ji yra ribotos atsakomybės, pavyzdžiui: Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme (Prancūzija), Société par actions (Prancūzija), Sociedad Anonima, Sociedade Anonima, Stiftung (Lichtenšteinas), Limitada, Aktiengesellschaft (Vokietija), Naamloze Vennootschap (Nyderlandai), Aktieselskab (Danija), Sociedad Berhad Anonima (Vakarų Samoa), Berhad (Labuanas), Sociedad Anónima de Inversión (Urugvajus), AG (Vokietija), ApS, A/S (Danija), BV (Nyderlandai), Corp., Est. (Lichtenšteinas), GmbH (Vokietija), Inc, KFT (Vengrija), LDA, LLC, Ltd., PLC (Didžioji Britanija), RT (Vengrija), S.A., S.A.R.L. (Prancūzija), S.A.F.I. (Urugvajus).

Protokolas – trumpas susitikimų, susirinkimų reziumė.

Registras – bendrovių registras, vyriausybės organas, kontroliuojantis bendrovių, įsteigtų pagal bendrovės aktą, formavimą ir atnaujinimą.

Ribotos atsakomybės bendrovė (LLC) – sudaryta mažiausiai iš bendrovės dalyvių ir vadovo. Panaši į korporaciją, kuri apdedama mokesčiais kaip bendrovė arba kaip S-korporacija. Tarp kitko, joje derinamos palankesnės korporacijos ir bendrovės ypatybės. LLC turi ribotą atsakomybę ir gali naudotis mokesčių privalumais ir partnerystės operacijų lankstumu.

Ribotos atsakomybės partnerystės bendrovė (LLP) – LLC forma, palanki ir taikoma profesionalioms asociacijoms, t. y. buhalterių ir teisininkų.

Rizikos draudimo fondas – spekuliatyvūs fondai, valdantys privačių investuotojų investicijas (jeigu investuotojų ne daugiau kaip šimtas, JAV tokia fondai yra nereguliuojami).

Savitarpio investicinis fondas – investicinė bendrovė, dažniausiai įsteigiama šalyse, kuriose nedideli mokesčiai ir leidžiamos viešosios akcijos.

Societe Anonyme (SA) – ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta pagal Prancūzijos įstatymus. Reikalingi mažiausiai septyni akcininkai. Ispaniškai kalbančiose šalyse vartojamas pavadinimas Sociedad Anonima. Svarbus abiejų tipų ypatumas yra tai, kad akcininko atsakomybę riboja indėlio dydis.

Susitarimas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo (Sutartis dėl dvigubo apmokestinimo) – susitarimas tarp dviejų šalių, numatantis atleidimą nuo dvigubo tų pačių operacijų apmokestinimo; priešingu atveju mokesčiai būtų sumokami abiejose šalyse.

Tarptautinė verslo bendrovė (IBC) – bendrovė, užtikrinanti maksimalų konfidencialumą, derinamą su visišku atleidimu nuo vietos mokesčių mokėjimo. Tipiška IBC gali užsiimti verslu, nepriklausomai nuo šalies jurisdikcijos, organizuoti direktorių ir/arba narių susirinkimus bet kurioje pasaulio vietoje, turėti neribotą banko sąskaitų įvairiomis valiutomis skaičių ir leisti pareikštines akcijas (kai kuriose šalyse esant tam tikroms sąlygoms).

Trastas – juridinis asmuo, sukurtas, kad aktyvai būtų saugomi ir laikomi trečiojo asmens, beneficiarijaus, naudai. Trijų šalių – steigėjo, įgaliotojo savininko (globėjo) ir beneficiarijaus – sutartis. Trasto globėjas yra papildomas, tačiau taip pat rekomenduojamas, asmuo. Trasto steigėjas perduoda turtą globėjui beneficiarijų naudai.

Trasto globėjas – žmogus, paskirtas trasto steigėjo, kad beneficiarijų vardu stebėtų trastą. Daugumoje šalių vietos trastų įstatymai nurodo trasto globėjo apibūdinimą. Globėjas turi veto teisę įgaliotojo savininko atžvilgiu diskretiškais klausimais, tačiau neturi balso teisės dėl klausimų, tiksliai nurodytų trasto susitarime. Trasto sprendimus priima globėjas. Trasto globėjas turi teisę skirti ir atleisti įgaliotuosius savininkus. Trasto globėjo įgaliojimus kiekvienu konkrečiu atveju nustato steigėjas.

Trasto steigėjas arba Įgaliotojas – asmuo, faktiškai sukuriantis trastą ir perduodantis turtą valdyti ir jam vadovauti įgaliotajam savininkui, iš kurio pelną ir naudą gauna beneficiarijus.

Trasto susitarimas (deklaracija apie trasto įsteigimą) – dokumentas, patvirtinantis trasto įsteigimą, kuriame numatomos sąlygos, kaip globėjai turi valdyti trastą ir kaip jie turi platinti trasto aktyvus beneficiarijams.

Vardinė akcija – akcija, kuri gali būti perduota pervedant. Akcininko pavardė įregistruota bendrovės knygose ir nurodyta akcijoje (sertifikate).

Vietinė (rezidentinė) bendrovė – bendrovė, į kurią registravimosi šalyje arba šalyje, kurioje vykdoma komercinė veikla, apdedant mokesčiais arba vykdant valiutos kontrolę, žiūrima kaip į tos šalies bendrovę.

22ce*comTerminai